Privacyverklaring

Bij Dani Eline wordt veel waarde aan uw privacy gehecht. Dani Eline respecteert uw privacy en spant zich in zodat uw gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de van kracht zijnde privacywetgeving worden behandeld.

Gegevens

Op de eerste plaats dient men een onderscheid te maken tussen persoonlijke gegevens en bijzondere persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens zijn gegevens die iets over u vertellen en u kunnen identificeren. Bij persoonsgegevens moet u denken aan: voor- en achternaam, geboortedatum, adres, e-mailadres, telefoonnummer en Burgerservicenummer (BSN). Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over ras, geloof, gezondheid en strafrechtelijk verleden. Bij Dani Eline verwerken wij in beginsel geen bijzondere gegevens. Dani Eline hanteert ten aanzien van gevoelige gegevens (zoals wachtwoorden en/of financiële gegevens) een extra protocol.

Gebruik van de website

Wanneer u onze website bezoekt dan kan u de meeste functies van onze website gebruiken zonder dat uw persoonlijke gegevens direct worden opgeslagen. Echter maken wij wel gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer, smartphone of tablet worden opgeslagen. Door het plaatsen van cookies kunnen wij bepaalde gegevens van u onthouden, hierbij dient men te denken aan bijvoorbeeld voorkeursinstellingen. Deze voorkeursinstellingen zijn niet gekoppeld aan naam, adres, e-mail, etc.. Met deze informatie willen wij uw beleving van onze website bevorderen en willen wij u voorzien van relevante informatie over onze diensten.

Onze website maakt gebruik van wettelijke toegestane cookies:

• Cookies die onze website goed laten werken.
• Cookies die ervoor zorgen dat onze website gebruiksvriendelijk is.

Dani Eline verstrekt de door de cookies verkregen informatie niet aan derden zonder uw voorafgaande toestemming. Voor het complete overzicht van de cookies die wij gebruiken op onze website verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid.

Dani Eline maakt gebruik op haar website van Google Analytics. De informatie/ gegevens die door onze cookies verzameld worden, worden opgeslagen op een server zoals bij Google. Om de door de cookies verzamelde gegevens van u vertrouwelijk te houden gebruiken wij een IP- anonymizer. Op deze wijze wordt het laatste deel van uw IP-adres geanonimiseerd. Dani Eline voldoet aan de – door Autoriteit Persoonsgegevens – gestelde eisen. Dit houdt in dat:

• Dani Eline een bewerkersovereenkomst met Google heeft;
• Dat het laatste octet van het IP-adres is verborgen, dit realiseren wij door onze IP-anonymizer;
• Dani Eline heeft “gegevens delen” uitgezet;
• Dani Eline maakt geen gebruik van andere diensten van Google i.c.m. Google Analytics en cookies.

Wanneer u wenst geen gebruik te maken van cookies, dan kunt u in uw browser instellen dat u geen cookies accepteert. Verder kunt u cookies op uw computer alleen zelf verwijderen.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u wenst zaken te doen met Dani Eline dan verzamelen wij uiteraard gegevens van u om de overeenkomst te kunnen sluiten. Om u een beeld te geven waarom en welke gegevens wij verwerken hebben wij het volgende overzicht voor u samengesteld, let op hetgeen dat in deze tabel staat is niet limitatief.

VoorbeeldenGegevensReden
Verlenen van dienst• Aanmaken gebruikersaccount
• Rapportage voortgang
Dani Eline verwerkt uw gegevens op basis van de gesloten overeenkomst. Dani Eline voldoet aan de wettelijke vereisten rondom het vastleggen en verwerken van persoons-gegevens.
Administratie & facturering• Vastleggen en innen van verschuldigde sommen
• Uitvoeren van handelingen om diensten te factureren
• Uitvoeren van verplichte controles
Deze gegevens dient Dani Eline te verwerken o.g.v. de overeenkomst en wettelijke bepalingen.
Informatievoorziening• Verstrekken van informatie t.a.v. onze dienstenInformatie over de diensten van Dani Eline geschiedt op verzoek van betrokkene.

Uitwisseling met derden

Uw gegevens worden o.a. verstrekt aan de volgende partijen:

• Toezichthouders, indien dit nodig is in het kader van de toezichthoudende taak;
• Betaaldiensten;
• Onview en Anntac;
• Virtual Assistent
• Accountant.

Indien een derde partij betrokken wordt ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zal dit voorafgaand door Dani Eline kenbaar worden gemaakt aan de klant. Derden waaraan gegevens verstrekt worden, verwerken de gegevens overeenkomstig hun eigen privacy statement en treffen daarbij de benodigde wettelijk verplichte technische en organisatorische maatregelen. Dani Eline zal voorts dat uw gegevens gedeeld worden uitdrukkelijk vragen om uw toestemming.

Gebruik van geautomatiseerde besluitvorming & profiling

Dani Eline maakt gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/ of profiling. Zo gebruiken wij Facebook Pixel. Facebook Pixel is een stukje code dat wij op onze website plaatsen om meer te weten over onze doelgroep, daardoor kunnen wij u passende facebook advertenties aanbieden. Wanneer u onze website bezoekt moet u aangeven of u akkoord gaat met deze wijze van gegevensverwerking.

Bewaartermijn

• Basisgegevens zoals facturen moeten op basis van de wet 7 jaar bewaard worden.
• Berichten via social media of e-mail worden in beginsel voor 1 jaar opgeslagen, m.u.v. gegevens die onderdeel zijn van hetgeen dat is overeengekomen, hiervoor geldt een bewaartermijn van 7 jaar.

Beveiliging van gegevens

Omtrent de beveiliging van gegevens werkt Dani Eline binnen de gegeven wettelijke kaders, hierbij zal Dani Eline passende, technische en organisatorische maatregelen nemen om de gegevens te beveiligen tegen verlies, diefstal of tegen enerlei vorm van onrechtmatige verwerking. In het kader van beveiligen zijn er o.a. de volgende maatregelen genomen:

• Encryptie van data;
• Beperkte inzage bevoegdheid binnen Dani Eline;
• Behandeling van data als zijnde vertrouwelijk;
• Indien het noodzakelijk is voor de dienstverlening (mits geen alternatieve mogelijkheid) volgen wij strikt ons protocol ten aanzien van wachtwoorden en financiële gegevens;
• Versleutelde communicatie.
• Voor de bescherming van uw gegevens is de website van Dani Eline beveiligd met een SSL certificaat. Tevens gebruikt Dani Eline iThemes Security voor website veiligheid.

Uw rechten

• U heeft recht op inzage in uw gegevens, wanneer u dit wilt, geef dat dan aan ons door.
• U heeft recht op rectificatie, zijn uw gegevens onjuist of veranderd, geef het aan ons door.
• U heeft recht op het indienen van een klacht, wanneer u een klacht heeft over onze werkwijze ten aanzien van AVG dan kan u dat melden aan autoriteit persoonsgegevens. Echter stellen wij het zeer op prijs wanneer u een “datalek” ontdekt dat u deze aan ons doorgeeft, op deze wijze kunnen wij snel en adequaat optreden, uiteraard houden wij hierbij ons ook aan de meldplicht (binnen 72 uur) van de autoriteit persoonsgegevens.
• U heeft recht op overdracht, wanneer u als klant/gebruiker besluit om over te stappen op een andere dienstverlener dan zullen wij de gegevens indien gewenst overdragen.
• U heeft het recht om ons halt toe te roepen ten aanzien van het gebruik van uw persoonsgegevens. Wanneer u dit wenst, ontvangen wij graag een verzoek per email.

Voor nadere informatie verwijzen wij u naar www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Aansprakelijkheid

Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens Dani Eline verwerkt ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst met u als klant. Dani Eline is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijkheid voor de werking en de inhoud van websites of diensten door derden.

Wijziging Privacy statement

Deze privacyverklaring kan op ieder gewenst moment aangepast of aangevuld worden door Dani Eline. Op deze manier kan nieuwe wetgeving rondom het onderwerp bescherming persoonsgegevens eenvoudig geïmplementeerd worden.

Verder kunnen wij op deze wijze ons privacy statement in een lijn houden met onze bedrijfsuitoefening.

Identificatie

Dani Eline kan u bij al uw verzoeken of vragen, vragen om een nadere identificatie, dit doet Dani Eline om te voorkomen dat zij gegevens verstrekken aan een verkeerde persoon. Dani Eline kan u daarom vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. De kopie wordt op een deugdelijke wijze - nadat de vraag of het verzoek behandeld is - vernietigd. In het kader van de Wft is verstrekking van een geldig ID bij budgetbeheer verplicht.

Termijnen

Wij streven ernaar om uw vragen en/ of verzoeken om deze binnen een maand te beantwoorden. Mocht de beantwoording langer duren dan een maand bijvoorbeeld vanwege de complexiteit van het verzoek dan ontvangt u van Dani Eline hierover bericht.

Vragen & Toezicht

Mocht u vragen hebben over de door ons verwerkte persoonsgegevens dan kunt u contact opnemen met Dani Eline
E-mail: info@dani-eline.nl

Verder staat het u vrij om een klacht in te dienen bij de toezichthouder van de autoriteit persoonsgegevens, voor meer informatie zie www.autoriteitpersoonsgegevens.nl